ویتامین دی و سیستم ایمنی بدن

توسط سارا عربی
123 مشاهده

ویتامین دی و سیستم ایمنی بدن در کنار هم و در یک راستا هستند. این ویتامین به سیستم ایمنی بدن کمک میکند تا در برابر بیماری‌ها مقاوم شود. در ایران در خصوص ویتامین دی مشکلات زیادی داریم. استفاده از مکمل ویتامین دی هم برای خانم‌ها و در دوران سالمندی حتی برای آقایان نیز توصیه می‌شود. ویتامین دی  قابلیت ذخیره شدن در بدن را دارد و به رشد و استحکام استخوان‌ها از طریق کنترل تعادل کلسیم و فسفر کمک می کند که این موضوع در نهایت تاثیر ویژه‌ایی هم بر بالا بردن سیستم ایمنی بدن دارد.

 این ویتامین همچنین در مقابل بیماری‌هایی مانند دیابت، ام اس، سرطان، بیماری‌های قلبی و افسردگی که باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می شوند، از ما محافظت می کند. در حال حاضر که بیماری کرونا نیز بسیار در جامعه شایع شده نیاز است تا همگی یک سیستم دفاعی قوی داشته باشیم تا بتوانیم در برابر این بیماری از خود محافظت کنیم. فقط کافی است تا آرامش خود را حفظ کنید و درباره این ویتامین اطلاعات خود را بالا ببرید.

آیا با کمبود ویتامین دی سیستم ایمنی بدن تخریب میشود؟

این مشکل باعث ضعف عضلات میشود. کاهش اندازه ماهیچه‌ای می تواند نتیجه نبود کافی ویتامین دی در بافت ماهیچه و اعصاب باشد بنابراین اگر متوجه شدید که نمیتوانید همان تعداد دوره‌ای که انجام داده‌اید را حذف کنید, این ممکن است نشانه‌ای باشد که شما به ویتامین دی بیشتری نیاز دارید.

وقتی که این ویتامین در مواد غذایی کم باشد و میزان کمتری از آن به بدن برسد, استخوان‌ها ضعیف می شوند, به این معنی که خطر شما برای شکستگی‌های استرسی افزایش می یابد. در واقع برخی مطالعات نشان می‌دهند که اگر میزان ویتامین دی بطور استثنایی پایین باشد خطر شکستگی دوبرابر می‌شود.

ویتامین دی و سیستم ایمنی بدن
یکی از راههای جذب ویتامین دی نور خورشید است

ویتامین دی نقش مهمی در سلامت قلب بازی می کند و به تنظیم فشار خون کمک میکند. بنابراین وقتی به اندازه کافی دریافت نکنید، فشار خون بالا میرود.

طبق یک مطالعه در ژورنال غدد داخلی و متابولیسم, زنان با سطوح پایین دی دو برابر بیشتر افسردگی میگیرند.

علل کمبود ویتامین دی چیست؟

کمبـود ویتامیـن د در رژیـم غذایـی کـه اغلب همـراه بـا عـدم مواجهـه کافـی بـا نـور خورشـید میباشــد.

نقـص در جـذب ویتامیـن د از روده هـا: ماننـد بیماریهـای سـوء جـذب از قبیـل بیماری کـرون و سـلیاک یـا جراحـی‌هـای کوتاه کننـده روده

نقص در مسیر تولید ویتامین د: در کبد و کلیه هـا آنزیمهـای مهمـی وجـود دارنـد کـه ویتامیـن دی تولیـد شـده در پوسـت یـا جـذب شـده در روده‌هـا را به شـکل ویتامین دی فعال در می آورنـد .بنابرایـن بیمـاران کلیـوی یـا کبـدی در معـرض خطـر بـروز کمبـود شـکل فعـال ویتامیـن دی مـیباشـند.

علـل نـادر کمبـود ویتامیـن دی شـامل بیماریهـای اکتسـابی یـا فامیلـی هسـتند کـه فقـط آنزیمهای کبـدی یـا کلیـوی مسـئول فعـال کـردن ویتامین دی را تحـت تاثیـر قـرار مـیدهنـد

منابع ویتامین دی

ایـن ویتامیـن در پوسـت تحت تاثیر نور خورشـید ســاخته مــیشــود. میــزان نــور خورشــیدی کــه جهــت ســاخت ویتامیــن دی لازم اســت متفــاوت بــوده و بــه ســن، رنــگ پوســت و بیماریهــای زمینـه‌ای ارتبـاط دارد. افـراد بـا پوسـت تیـره‌تـر نیازمنـد بـه مواجهـه بیشتــر بـا نـور خورشـید بـه ویــژه در فصــول ســرد ســال هســتند.

منبـع مهـم دیگـر منابـع غذایـی مـیباشـند. این ویتامیــن در ماهــی‌هــای چــرب ، روغــن کبــد ماهــی و بــه مقــدار کمتــر در تخــم مــرغ وجــود دارد. همچنیــن در محصــولات لبنــی نیــز بــه مقادیــر متفــاوت وجــود دارد.

یکی دیگر از راه‌های جذب این ویتامین استفاده از مکمل‌ها است. ایـن مکمـل‌هـا بـه صـورت قـرص کپسـول یـا شـربت حـاوی مـواد مغـذی هسـتند. مکمـل‌هـا راههـای دیگـر بـه دسـت آوردن ویتامیـن دی نیـز مـیباشـند.

آیا شما به مکمل این ویتامین نیاز دارید؟

پزشـکان پیشـنهاد میکنند که اغلب بزرگسـالان مکمــل ویتامیــن دی بــه میــزان ۸۰۰ واحــد در روز دریافـت کننـد. افـرادی کـه بـه میـزان کافـی ویتامیـن دی از غـذا یــا نــور خورشــید بــه دســت نمــی‌آورنــد نیــاز بــه مقادیــر باکتــری دارنــد. میــزان نیــاز همچنیــن بــه بیمــاری زمینــه‌ای و ســایر داروهــای مصرفــی بســتگی دارد. ایــن مهم است کــه بدانیـم مصــرف بیــش از حــد ایــن ویتامیــن نیــز خطرنــاک مــیباشــد. زیــرا ویتامیـن دی در بافـت‌هـای چربـی ذخیـره شـده و میـزان اضافـه بـر نیـاز بـدن، تـا مـدت‌هـا در بـدن باقـی مـیمانـد و سـبب افزایـش میـزان کلسـیم خـون و عـوارض ناشـی از آن ماننـد سـنگ کلیـه مـیشـود.

مطالب پیشنهادی ما برای شما

نظر دادن

Dream League Soccer APK 2020 + MOD + OBB Data